- Cần chuyên môn: Hóa học
- Dạy lớp: ,Lớp 8,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 12-09-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Sáng thứ 2,Chiều thứ 4,Tối thứ 7,
- Cần chuyên môn: Toán Học
- Dạy lớp: ,Lớp 11,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-30-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Tối thứ 2,Tối thứ 4,Tối thứ 7,
- Cần chuyên môn: Vật Lý
- Dạy lớp: ,Lớp 10,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-30-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 5,Chiều chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Hóa Học
- Dạy lớp: ,Lớp 10,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-29-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 5,Chiều chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Anh Văn
- Dạy lớp: ,Lớp 9,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-29-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Tối thứ 2,Tối thứ 5,Tối chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Anh Văn
- Dạy lớp: ,Lớp 4,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-15-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Tối thứ 2,Tối thứ 4,Tối thứ 6,
- Cần chuyên môn: Toán Học
- Dạy lớp: ,Lớp 8,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-15-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Sáng thứ 2,Chiều thứ 6,Tối chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Toán Học
- Dạy lớp: ,Lớp 11,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-15-2014
- Trình độ cần: Giáo viên
- Buổi học: ,Tối thứ 2,Tối thứ 6,Tối chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Vật Lý
- Dạy lớp: ,Lớp 9,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-15-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 4,Chiều thứ 7,
- Cần chuyên môn: Môn tiểu học
- Dạy lớp: ,Lớp 4,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-13-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Sáng thứ 2,Sáng thứ 5,Sáng thứ 7,
- Cần chuyên môn: Ôn thi chứng chỉ B Anh Văn
- Dạy lớp: ,Lớp 11,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-13-2014
- Trình độ cần: Giáo viên
- Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 5,Chiều thứ 7,
- Cần chuyên môn: Vật Lý
- Dạy lớp: ,Lớp 8,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-13-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Tối thứ 2,Tối thứ 4,Tối thứ 6,
- Cần chuyên môn: Hóa Học
- Dạy lớp: ,Lớp 12,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-08-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 7,Chiều chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Toán Học
- Dạy lớp: ,Lớp 9,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-08-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Sáng thứ 2,Sáng thứ 5,Sáng chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Hóa Học
- Dạy lớp: ,Lớp 10,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-08-2014
- Trình độ cần: Giáo viên
- Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 6,Chiều chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Sinh Học
- Dạy lớp: ,Lớp 11,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-08-2014
- Trình độ cần: Giáo viên
- Buổi học: ,Tối thứ 2,Tối thứ 4,Tối thứ 6,Tối chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Hóa Học
- Dạy lớp: ,Lớp 10,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-05-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 5,Chiều chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Vật Lý
- Dạy lớp: ,Lớp 11,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-05-2014
- Trình độ cần: Giáo viên
- Buổi học: ,Chiều thứ 2,Tối thứ 3,Tối thứ 5,Chiều thứ 6,Tối chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Toán Học
- Dạy lớp: ,Lớp 9,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-02-2014
- Trình độ cần: Đại học
- Buổi học: ,Sáng thứ 2,Sáng thứ 5,Sáng chủ nhật,
- Cần chuyên môn: Anh Văn
- Dạy lớp: ,Lớp 11,
- Nơi dạy:
- Cấp nhật: 07-02-2014
- Trình độ cần: Giáo viên
- Buổi học: ,Chiều thứ 2,Chiều thứ 4,Chiều thứ 7,

Thông báo