WARNING: You are not logged in !
You may post an ad without logging in, but you will be unable to modify or delete the ad.
Please register for an account and log in for full functionality.

Đọc kỹ quy định trước khi đăng tin
Đăng tin mới
Nội Quy Đăng Tin Gia Sư
1. Thông tin gia sư phải đúng với lý lịch bản thân.
2. Không được sử dụng nick Name hoặc tên thường gọi.
3. Phải đảm bảo thực hiện tốt công việc khi nhận lớp.
4. Không được sử dụng từ ngữ thiếu văn hóa trong thông tin của mình.
* Nếu các thành viên quy phạm từ nội quy (1 đến 4) ban quản trị sẽ xóa sản phẩm hoặc khóa tài khoản tùy theo mức độ vi phạm.
Chủ đề tin: